Dokumenty

Průkaz hemofilika, stanovy, výroční zprávy,
objednávky publikací apod.

Diskuse

Přidejte svůj názor
do diskuse

Naše akce

Informace o pořádaných akcích

Vytisknout

Zpracování osobních údajů

Tímto, v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), Vás spolek Český svaz hemofiliků, z.s.se sídlem U  Nemocnice 1, 128 20 Praha 2, IČO: 00676161, zapsaného u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 195, informuje o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s podpisem přihlášky poskytnete. Stávající souhlasy registrovaných    členů nadále zůstávají platné.

1)  Rozsah zpracování osobních údajů     

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl v souvislosti s podpisem přihlášky a výslovným souhlasem. Osobní údaje zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, emailová adresa, telefonní číslo a údaje o typu a formě krvácivého onemocnění. 

2)  Účel zpracování osobních údajů

Správce osobní údaje zpracovává v souladu s platnými předpisy a v rámci zajišťování své činnosti a plnění svých cílů, pouze pro účely činnosti spolku a to zejména:

  • pro vedení seznamu členů
  • vedení evidence doručovacích a emailových adres pro zasílání pozvánek na pořádané akce a k zasílání aktuálních informací v souvislosti s činností spolku a pomocí pacientům s hemofilií či jiným krvácivým onemocněním
  • vedení  evidence placení členských příspěvků
  • vedení archivu fotografií, jejichž pořizování a uchovávání se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.   Občanského zákoníku

3)  Způsob zpracování a ochrany osobních údajů    

Zpracování osobních údajů provádí pouze Český svaz hemofiliků, z.s., jakožto jejich správce. Zpracování je prováděno elektronicky i v listinné podobě za dodržování všech bezpečnostních zásad. 

4)  Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu trvání členství subjektu údajů ve spolku. Po ukončení členství jsou z elektronických databází vymazány a osobní údaje poskytnuté v listinné podobě jsou skartovány.

5)  Práva subjektů údajů    

  • subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo částečně
  • souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Českého svazu hemofiliků, z.s., případně elektronicky prostřednictvím emailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • subjekt údajů má právo kdykoliv získat informace o údajích, které o jeho osobě správce údajů eviduje a po celou dobu zpracovávání osobních údajů má  ke svým osobním údajům  přístup
  • má právo na vysvětlení v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, má právo požádat o jejich opravu anebo může požádat o jejich výmaz
  • má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

6) Prohlášení

Český svaz hemofiliků, z.s. prohlašuje, že zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů poskytnutým podpisem přihlášky do spolku, který je jednoznačným potvrzením a vyjádřením svobodného, dobrovolného, konkrétního a informovaného souhlasu se srozumitelně popsaným účelem, pro který byl souhlas udělen. Důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je zájem subjektu údajů o zasílání nabídek správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány na základě jeho výslovného souhlasu a to za výše uvedených podmínek. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce. Poskytnuté  osobní údaje bez  souhlasu subjektu údajů  nejsou předávány  žádným třetím stranám. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci a jiným stranám. Při zpracování osobních údajů subjektu údajů  nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Zásady dodržování právních předpisů o Ochraně osobních údajů v souvislostí s nařízením GDPR zajišťuje rovněž Vnitřní směrnice spolku, která je k dispozici u Rady ČSH, z.s. 

Máte-li jakékoli dotazy nebo poznámky týkající se naší politiky ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.