Documents

Important documents
and publications

Discussion

Add your 
review

Our Events 

Information about events

The function of the
joints in haemophilia

Animated guide

Print

Zpracování osobních údajů

Tímto, v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), Vás spolek Český svaz hemofiliků, z.s.se sídlem U  Nemocnice 1, 128 20 Praha 2, IČO: 00676161, zapsaného u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 195, informuje o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s podpisem přihlášky poskytnete. Stávající souhlasy registrovaných    členů nadále zůstávají platné.

1)  Rozsah zpracování osobních údajů     

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl v souvislosti s podpisem přihlášky a výslovným souhlasem. Osobní údaje zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, emailová adresa, telefonní číslo a údaje o typu a formě krvácivého onemocnění. 

2)  Účel zpracování osobních údajů

Správce osobní údaje zpracovává v souladu s platnými předpisy a v rámci zajišťování své činnosti a plnění svých cílů, pouze pro účely činnosti spolku a to zejména:

  • pro vedení seznamu členů
  • vedení evidence doručovacích a emailových adres pro zasílání pozvánek na pořádané akce a k zasílání aktuálních informací v souvislosti s činností spolku a pomocí pacientům s hemofilií či jiným krvácivým onemocněním
  • vedení  evidence placení členských příspěvků
  • vedení archivu fotografií, jejichž pořizování a uchovávání se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.   Občanského zákoníku

3)  Způsob zpracování a ochrany osobních údajů    

Zpracování osobních údajů provádí pouze Český svaz hemofiliků, z.s., jakožto jejich správce. Zpracování je prováděno elektronicky i v listinné podobě za dodržování všech bezpečnostních zásad. 

4)  Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu trvání členství subjektu údajů ve spolku. Po ukončení členství jsou z elektronických databází vymazány a osobní údaje poskytnuté v listinné podobě jsou skartovány.

5)  Práva subjektů údajů    

  • subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo částečně
  • souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Českého svazu hemofiliků, z.s., případně elektronicky prostřednictvím emailové adresy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • subjekt údajů má právo kdykoliv získat informace o údajích, které o jeho osobě správce údajů eviduje a po celou dobu zpracovávání osobních údajů má  ke svým osobním údajům  přístup
  • má právo na vysvětlení v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, má právo požádat o jejich opravu anebo může požádat o jejich výmaz
  • má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

6) Prohlášení

Český svaz hemofiliků, z.s. prohlašuje, že zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů poskytnutým podpisem přihlášky do spolku, který je jednoznačným potvrzením a vyjádřením svobodného, dobrovolného, konkrétního a informovaného souhlasu se srozumitelně popsaným účelem, pro který byl souhlas udělen. Důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je zájem subjektu údajů o zasílání nabídek správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány na základě jeho výslovného souhlasu a to za výše uvedených podmínek. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce. Poskytnuté  osobní údaje bez  souhlasu subjektu údajů  nejsou předávány  žádným třetím stranám. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci a jiným stranám. Při zpracování osobních údajů subjektu údajů  nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Zásady dodržování právních předpisů o Ochraně osobních údajů v souvislostí s nařízením GDPR zajišťuje rovněž Vnitřní směrnice spolku, která je k dispozici u Rady ČSH, z.s. 

Máte-li jakékoli dotazy nebo poznámky týkající se naší politiky ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.