Documents

Important documents
and publications

Discussion

Add your 
review

Our Events 

Information about events

The function of the
joints in haemophilia

Animated guide

Print

Dávky pro osoby se ZP

Příspěvek na mobilitu

Je opakující se nároková dávka určená osobě starší 1 roku:

 • neschopné zvládat základní životní potřeby mobility nebo orientace, nebo po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. 12. 2015)
 • která se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována
 • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče
 • z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i těm, kdo využívají pobytové sociální služby uvedené v předchozím odstavci

Výše dávky: 550,- Kč měsíčně (s účinností od 1.1.2018)

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Zák. č. 301/2017 Sb., kterým se mění zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  s účinností od 1.1.2018 mění podmínky pro poskytování příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) následovně:

 • o opětovný příspěvek lze požádat po uplynutí 7 let (§ 9 odst. 11), platí i pro dříve přiznané příspěvky
 • nepřihlíží se k četnosti a důvodu dopravy a celkovým sociálním a majetkovým poměrům
 • zohledňuje se pouze příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných (nejnižší příspěvek 100 tis. Kč – příjem vyšší než 12nás. ŽM, nejvyšší 200 tis. – příjem nižší nebo roven 8nás. ŽM – viz § 10 odst. 5)

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba s:

 • těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí
 • těžkým sluchovým postižením
 • těžkým zrakovým postižením

Tam, kde je pomůckou motorové vozidlo, mají nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku  lidé s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí.

Okruh zdravotních postižení týkajících se příspěvků, uvádí příloha k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je:

 • věk vyšší než 3 roky (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 rok (všechny ostatní pomůcky).
 • umožnění sebeobsluhy nebo pracovního uplatnění, přípravy na budoucí povolání, získávání informací, vzdělávání anebo styku s okolím
 • schopnost zvláštní pomůcku využívat
 • zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem plně hrazeným z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčeným zdravotní pojišťovnou. Také nesmí jít o zdravotnický prostředek neuhrazený z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčený zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace
 • pokud je pomůckou motorové vozidlo, musí sloužit opakovaně v kalendářním měsíci dopravě příjemce příspěvku je schopný řídit motorové vozidlo nebo být vozidlem převážen
 • seznam zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku ve vyhlášce neuvedený za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/8#dsp

Přehled daňových a poplatkových úlev ve vazbě na průkazy osob se zdravotním postižením. 
Zdroj: http://ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php?oblast=9000094

Share