Parkovací průkaz

Zpět na Sociální otázky

Základní právní předpis

Označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (označení O 7) a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (označení O 2)

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Kdo vydává: sociální odbory obcí s rozšířenou působností

Doplňující informace

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením a vyhrazení parkovacího místa – označení O 7

Držitelům průkazů ZTP či ZTP/P vydávají sociální odbory obcí s rozšířenou působností tzv. "parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením." Ten je opravňuje stát po dobu nezbytně nutnou s autem na místech se zákazem stání, pokud tím nehrozí bezpečnost a plynulost provozu a je-li to naléhavě nutné.

Takto označená auta mohou vjíždět na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami "Mimo zásobování" nebo "Mimo dopravní obsluhu". V jednotlivých případech, je-li to naléhavě nutné, lze tolerovat i vjezd za značku s dodatkovou tabulkou "Jen zásobování" nebo "Jen dopravní obsluha".

Držitelé průkazů ZTP či ZTP/P také neplatí dálniční známku. Výhoda je vázána na průkaz osoby se zdravotním postižením, nikoli na parkovací kartu. Platí pouze, jede-li v autě držitel zmíněných průkazů a je-li držitelem motorového vozidla on sám nebo osoba jemu blízká.

Speciální označení č. O 7 se smí používat jen na vozidle přepravujícím těžce zdravotně postiženého člověka, jinak se označení používat nesmí. Pokud držitel používá několik vozidel, musí být zvláštním označením č. O 7 označeno jen vozidlo, ve kterém právě cestuje.

Označení na vozidle musí být zvnějšku dobře viditelné, aby bylo zřejmé, že vozidlo přepravuje takového člověka a má zvláštní práva.

Majitel vozidla s průkazem ZTP a ZTP/P si může na odboru dopravy obce s rozšířenou působností požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště. Od poplatku za povolení ke zřízení takového místa je osvobozen, neplatí ani poplatek za užívání veřejného prostranství. Za vyznačení místa je žadatel povinen uhradit poplatek odboru dopravy nebo objednané firmě.

Parkovací karta platí v celé EU, ale výhoda neplacení dálniční známky se týká pouze území republiky. Parkovací průkaz platí v EU především pro parkování, ale doporučujeme si přesně zjistit podmínky v zemi, kam cestujete. Na ostatních "přenositelných" výhodách po celé EU se prozatím členské státy EU nedohodly.

Zdroj: http://ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php?oblast=9000094

Zpět na Sociální otázky