Zápis z Konference ČSH 22.10.2023

28/10/2023

ČSH

Featured image

Zápis z konference Českého svazu hemofiliků, konané 22.10.2023 v Jihlavě.

V čase zahájení konference v 9:30 hod. přivítal předseda Martin Bohůn přítomné. Vzhledem počtu přítomných členů v počtu 26, z celkového počtu 272 členů ČSH nebyla konference usnášeníschopná, neb nebyla účastna nadpoloviční většina všech členů. Konference tak byla ukončena a svolána na 10:00 hod. Zde již byla konference usnášeníschopná při nadpoloviční většině hlasů přítomných členů, kterých bylo v čase zahájení 28. Martin Bohůn vyjádřil rozpaky nad neúčastí některých členů na konferenci, kteří se zúčastnili Mezigeneračního setkání v Jihlavě.

Hlasy všech přítomných byl následně schválen program konference. U navržených funkcí pro tuto konferenci skončilo hlasování s výsledkem 26 pro, 2 se hlasování zdrželi, nikdo nebyl proti. Zapisovatelem byl tak zvolen Michal Skořepa, ověřovatelem zápisu Marek Šimoník a schvalovateli Silvie Bereňová a Břetislav Velner. Program konference byl následující:

 1. Zpráva o činnosti
 2. Zpráva o hospodaření
 3. Zpráva revizní komise
 4. Plán činnosti na rok 2024
 5. Diskuze
 6. Závěr

Zprávu o činnosti od 28. listopadu 2021 do 22.10.2023 přednesl Martin Bohůn. Z pléna následně zazněl požadavek na zdůvodnění zamítnutí žádosti o dotace Ministerstva zdravotnictví na rok 2023. Vysvětlení se ujal Marek Šimoník, který dotace zpracovával. Došlo k formální chybě, která nebyla plně na straně ČSH, nicméně s ohledem na to, že dotace jsou nenárokové, nebylo možné rozhodnutí jakkoliv napadnout.

Za nepřítomnou účetní svazu, paní Alenu Skořepovou, prezentoval zprávu o hospodaření Michal Skořepa. Zásadním bodem, který byl diskutován, byla informace o stále se navyšujících nákladech na dětské rekondice. Rada ČSH si je vědoma, že tyto náklady nelze nadále zvyšovat a pro rok příští již má připravenu úspornější variantu.

Zprávu revizní komise přečetl její předseda pan Břetislav Velner. K činnost a hospodaření svazu neměl zásadních připomínek, pouze poukázal, že je v co možná nejkratší době nutno zveřejnit na příslušných místech výroční zprávu a hospodaření ČSH za rok 2022.

Před závěrečnou diskuzí seznámil Michal Skořepa přítomné s výsledkem volby výroční ceny ČSH za rok 2022. Laureátem pro daný rok je Mgr. Marie Roušarová. Mezi hlavní zmíněné zásluhy paní Roušarové pro hemofilickou komunitu patří rozvoj rehabilitační péče o hemofiliky zejména v počátku 90. let minulého století. V tomto období paní Roušarová také organizovala letní hemofilické tábory a rovněž byla u zrodu rekondičních pobytů pro dospělé hemofiliky na začátku století aktuálního.

Diskuzi zahájila debata o platební morálce členských příspěvků, která je u našich členů špatná. Účastníci konference vyzvali radu, aby vyvinula maximální snahu o jejich výběr i za cenu vyloučení některých členů z našich řad. Možností jak zlepšení morálky dosáhnout je též ztráta výhod členů pro svazem pořádané akce.

Předseda svazu rovněž informoval o plánované online schůzce Rady ČSH s vedením EHC, která se postupně schází se všemi členskými zeměmi a monitoruje situaci v každé zemi rozmluvou s vedením.

Shledána též byla nutnost úpravy stanov ČSH.

Následně Martin Bohůn navrhl zvýšení členských příspěvků na 300,- Kč. Z pléna vzešel protinávrh k navýšení na 500,- Kč, který byl všeobecně přijat.

Po ukončení přečetl Michal Skořepa usnesení z konference:

Konference svazu hemofiliků

 • schvaluje zprávu o činnosti ČSH za období 2022 – 2023,
 • schvaluje zprávu o hospodaření v letech 2021 – 2023,
 • schvaluje zprávu revizní komise za roky 2021 – 2023,
 • bere na vědomí rozhodnutí rady ČSH o laureátovi výroční ceny za rok 2022,
 • ukládá radě ČSH zpracovat do následující výroční konference nové stanovy, kde bude zahrnuto, že členové ČSH řádně neplatící členské příspěvky pozbydou výhod řádných členů pro svazem pořádané akce,
 • schvaluje navýšení minimální výše členských příspěvků na 500,- Kč od roku 2024.

Hlasování o usnesení proběhlo takto: 24 přítomných hlasoval pro přijetí, 2 se hlasování zdrželi, nikdo nebyl proti. Dva účastníci opustili konferenci ještě před hlasováním o usnesení. Usnesení tak bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných členů.

Po výše uvedeném aktu předseda poděkoval přítomným za účast a konferenci ukončil.