Dávky pro osoby se ZP

Zpět na Sociální otázky

Příspěvek na mobilitu

Je opakující se nároková dávka určená osobě starší 1 roku:

 • neschopné zvládat základní životní potřeby mobility nebo orientace, nebo po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. 12. 2015)
 • která se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována
 • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče
 • z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i těm, kdo využívají pobytové sociální služby uvedené v předchozím odstavci

Výše dávky: 550,- Kč měsíčně (s účinností od 1.1.2018)

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Zák. č. 301/2017 Sb., kterým se mění zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  s účinností od 1.1.2018 mění podmínky pro poskytování příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) následovně:

 • o opětovný příspěvek lze požádat po uplynutí 7 let (§ 9 odst. 11), platí i pro dříve přiznané příspěvky
 • nepřihlíží se k četnosti a důvodu dopravy a celkovým sociálním a majetkovým poměrům
 • zohledňuje se pouze příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných (nejnižší příspěvek 100 tis. Kč – příjem vyšší než 12nás. ŽM, nejvyšší 200 tis. – příjem nižší nebo roven 8nás. ŽM – viz § 10 odst. 5)

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba s:

 • těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí
 • těžkým sluchovým postižením
 • těžkým zrakovým postižením

Tam, kde je pomůckou motorové vozidlo, mají nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku  lidé s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí.

Okruh zdravotních postižení týkajících se příspěvků, uvádí příloha k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je:

 • věk vyšší než 3 roky (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 rok (všechny ostatní pomůcky).
 • umožnění sebeobsluhy nebo pracovního uplatnění, přípravy na budoucí povolání, získávání informací, vzdělávání anebo styku s okolím
 • schopnost zvláštní pomůcku využívat
 • zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem plně hrazeným z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčeným zdravotní pojišťovnou. Také nesmí jít o zdravotnický prostředek neuhrazený z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčený zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace
 • pokud je pomůckou motorové vozidlo, musí sloužit opakovaně v kalendářním měsíci dopravě příjemce příspěvku je schopný řídit motorové vozidlo nebo být vozidlem převážen
 • seznam zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku ve vyhlášce neuvedený za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/8#dsp

Přehled daňových a poplatkových úlev ve vazbě na průkazy osob se zdravotním postižením. \ Zdroj: http://ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php?oblast=9000094

Zpět na Sociální otázky