Invalidní důchody

Zpět na Sociální otázky

Právní předpisy

 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Podávání žádosti o důchod

Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu cizince v ČR.

Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu podat žádost jejich rodinní příslušníci. Žádost může rovněž podat fyzická osoba na základě plné moci.

Žádost lze podat nejdříve čtyři měsíce přede dnem, od kterého občan dávku žádá.

Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna žádost sepsat, nesmí odmítnout, ani když má za to, že občan nesplňuje stanovené podmínky, nebo není-li žádost doložena potřebnými doklady.

Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení, sdělit písemně požadované údaje.

Doplňující informace

Podmínky nároku na invalidní důchod

Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se:

 1. stal se invalidním
 2. získal potřebnou dobu pojištění
 3. pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na řádný starobní důchod
 4. byl mu přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod
 5. nedosáhl důchodového věku
 6. stal se invalidním následkem pracovního úrazu

Invalidita

Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%.

 1. jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49% jde o invaliditu prvního stupně
 2. nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jde o invaliditu druhého stupně
 3. nejméně o 70% jde o invaliditu třetího stupně

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod (§ 40 zákona o důchodovém pojištění) ve věku:

 1. do 20 let méně než jeden rok,
 2. od 20 let do 22 let jeden rok,
 3. od 22 let do 24 let dva roky,
 4. od 24 let do 26 let tři roky,
 5. od 26 let do 28 let čtyři roky a
 6. nad 28 let pět roků.

Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem invalidity, je-li pojištěnec ve věku nad 28 let z posledních 10 let před vznikem invalidity. V případě pojištěnce staršího 38 let se podmínka považuje rovněž za splněnou, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka se považuje za splněnou, byla-li získána v kterémkoliv období 10 roků po vzniku invalidity (u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky). Podmínka se považuje za splněnou, vznikla-li plná invalidita následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/619

Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/618

Zpět na Sociální otázky