Co všechno je k dispozici - aktualizováno 20.9.2016

11. 3. 2012

ČSH

Featured image

Paleta léčivých koncentrátů je u nás poměrně široká, přinášíme jejich přehled. Všechny uvedené přípravky jsou u nás registrované a mohou se používat, jediná výjimka zatím platí u přípravku Wilate. Fotografie krabiček a obsahu balení se mohou v závislosti na vývoji a čase měnit, zachycují současný stav ke dni zveřejnění. Totéž platí o velikosti balení.

Advate (Baxalta)
Rekombinantní lidský koagulační faktor VIII třetí generace. Vyrábí se technologií rekombinace DNA v buňkách vaječníků čínského křečka bez přidání jakéhokoli lidského nebo zvířecího proteinu během buněčné kultivace, čištění nebo konečné formulace. Uchovává se v chladničce při teplotě 2 °C – 8 °C). Během doby použitelnosti může být injekční lahvička s práškem uchovávána při pokojové teplotě (do 25 °C) po jedno období nepřesahující 6 měsíců. Dodává se v balení 250, 500, 1000, 1500, 2000 nebo 3000 IU.

Beriate 250 IU/500 IU/1000 IU/2000 IU (CSL Behring) Tento léčivý přípravek je vyroben z lidské plazmy a obsahuje 250/500/1000/2000 IU lidského koagulačního faktoru VIII. Beriate se používá k léčbě a profylaxi krvácení u pacientů s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII), může se také použít k léčbě získaného nedostatku faktoru VIII. Doba použitelnosti je 3 roky, uchovávat v chladničce, chránit před mrazem. Na českém trhu jsou dostupná balení 1000 IU a 2000 IU.

Jedno balení s 1000 IU a s 2000 IU obsahuje:

 • 1 injekční lahvička s práškem
 • 1 injekční lahvička s 10 ml vody na injekci

Jedna aplikační souprava obsahuje:

 • 1 přepouštěcí adaptér s filtrem 20/20
 • 1 injekční stříkačka 10 ml k jednorázovému použití
 • 1 venepunkční set
 • 2 tampony s alkoholem
 • 1 nesterilní náplast

Factor VII (Baxalta) Koagulační Faktor VII je vyroben z lidské plazmy a používá se k léčbě a profylaxi krvácivých poruch způsobených nedostatkem faktoru VII nebo spojených s nedostatkem faktoru VII. Uchovává se při teplotě 2 °C až 8 °C v balení 600 IU.

Fanhdi (Grifols)
Vysoce čištěný komplex koncentrátu koagulačního faktoru VIII a lidského von Willebrandova faktoru, dvojnásobně inaktivovaný. Je indikován k profylaxi a léčbě krvácení u hemofilie A (vrozený deficit faktoru VIII) a k profylaxi a léčbě krvácení při von Willebrandově chorobě (vWD), když je léčba samotným desmopresinem (DDAVP) neúčinná nebo kontraindikována.
Produkt lze použít i při léčbě získaného deficitu faktoru VIII.
Poprvé byl registrován v roce 1997, je skladovatelný při pokojové teplotě do 30°C až tři roky.
Dodává se v balení Factor VIII coagulationis 250, 500, 1000 nebo 1500 IU a Factor von Willebrand humanus 300, 600, 1200 nebo 1800 IU.

Feiba (Baxalta)
Přípravek vyrobený z lidské plazmy, podporuje krevní srážlivost i tehdy, když jsou jednotlivé koagulační faktory snížené nebo chybějí. Obsahuje také koagulační faktory II, IX a X, dále aktivovaný koagulační faktor VII.
Používá se k léčbě a profylaxi krvácení u hemofilie A a B s inhibitory. Může být použita k léčbě a profylaxi krvácení u nehemofilických pacientů, u nichž se vyvinuly inhibitory proti faktorům VIII, IX a XI. Uchovává se v chladničce při 2 0C - 8 0C. V rámci uvedené doby použitelnosti může být přípravek uchováván při pokojové teplotě (max. +25 0C po dobu 6 měsíců. Dodává se v balení 500 a 1000 IU.

Haemate P 500 IU, 1000 IU (CSL Behring) Haemate P je vyroben z lidské plazmy a obsahuje lidský von Willebrandův faktor a lidský koagulační faktor VIII. Haemate P se používá pro léčbu nebo prevenci krvácení z nedostatku von Willebrandova faktoru při chirurgickém zákroku pokud samotná léčba desmopresinem (DDAVP) je neúčinná nebo kontraindikovaná. Haemate P se používá k prevenci nebo k zastavení krvácení při nedostatku faktoru VIII v krvi. Tento léčivý přípravek se může též používat k léčbě získaného nedostatku faktoru VIII a k léčbě pacientů s protilátkami proti faktoru VIII. Haemate P je dodáván v balení 500 IU a 1000 IU. Uchovávat při teplotě do 25°C, chránit před mrazem.

Balení s 500 IU:

 • 1 injekční lahvička (hermeticky uzavřena ve vakuu) se suchou substancí
 • 1 injekční lahvička s 10 ml vody na injekci
 • 1 filtrační přepouštěcí set 20/20
 • 2 dezinfekční tampony s alkoholem

Balení s 1000 IU:

 • 1 injekční lahvička (hermeticky uzavřena ve vakuu) se suchou substancí
 • 1 injekční lahvička s 15 ml vody na injekci
 • 1 filtrační přepouštěcí set 20/20
 • 2 dezinfekční tampony s alkoholem

Helixate NexGen 250 IU, 500IU, 1000IU (CSL Behring) Helixate NexGen obsahuje léčivou látku rekombinantní lidský koagulační faktor VIII (oktokog alfa). Helixate NexGen se používá k léčbě a profylaxi krvácení u dospělých, dospívajících a dětí všech věkových kategorií s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII). Tento přípravek neobsahuje von Willebrandův faktor, a z tohoto důvodu nemá být používán u von Willebrandovy choroby.Uchovávat v chladničce (2°C – 8°C), chránit před mrazem. S každým balením Helixate NexGen se dodávají zdravotnické prostředky pro rozpuštění a podání (aplikační souprava).

Dodatečné balení s:

 • 1 filtračním přepouštěcím adaptérem 20/20 [Mix2Vial]
 • 1 venepunkční sadou
 • 1 stříkačkou na jedno použití (5 ml)
 • 2 tampóny napuštěnými alkoholem na jedno použití

Immunate (Baxalta) Komplex koagulačního faktoru VIII a von Willebrandova faktoru vyrobený z lidské plazmy. Používá se k léčbě a prevenci krvácení hemofilie A nebo získaného nedostatku faktoru VIII a von Willebrandovy choroby s nedostatkem faktoru VIII. Uchovává se při teplotě 2 °C – 8 °C, během doby použitelnosti může být uchováván při pokojové teplotě do 25 °C maximálně po jedno období nepřesahující 6 měsíců. Dodává se v balení 250, 500 a 1000 IU.

Immunine (Baxalta)
Koncentrát koagulačního faktoru IX, používá se k léčbě a prevenci krvácení u vrozené hemofilie B. Uchovává se v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C. Během doby použitelnosti může být uchováván při teplotě do 25 °C, nejvýše však po dobu 3 měsíců. Dodává se v balení 600 a 1200 IU.

Kogenate (Bayer)
Rekombinantní koagulační faktor VIII druhé generace. Vyrábí se pomocí bakterií, tzv. rekombinancí tím, že se do určité bakterie vpraví lidský gen, který v sobě nese informaci o tom, jak má vypadat faktor VIII, který má bakterie vytvořit.
Kogenate Bayer se podává ve formě injekce do žíly. Množství roztoku, které je potřeba vpravit do žíly během jedné injekce, činí pouhých 2,5 ml, prášek obsahující faktor VIII se smíchá s rozpouštědlem zahřátým na teplotu do 37 °C.
Každý má možnost nacvičit si správné podávání roztoku pomocí kapsičky Baycuff.
Kogenate Bayer se vyrábí ve městě Berkeley v Kalifornii a na trh byl uveden v roce 2000.

Mononine 500 IU (CSL Behring) Mononine obsahuje lidský koagulační factor IX. Používá se k prevenci nebo zastavení krvácení, které je způsobeno vrozeným nedostatkem faktoru IX (hemofilie B) v krvi. Uchovávat v chladničce (2°C-8°C), chránit před mrazem. Krabička s 500 IU obsahuje: 1 lahvička s práškem, 1 lahvička s 5 ml vody na injekci. S každým balením Mononine se dodává aplikační souprava, která obsahuje:

1 přepouštěcí adaptér s filtrem 20/20
1 injekční stříkačka 10 ml k jednorázovému použití
1 venepunkční set
2 alkoholové tampony
1 nesterilní náplast

NovoSeven (Novo Nordisk)
Rekombinantní aktivovaný koagulační faktor VII. Užívá se jako tzv. „bypass“ terapie, která umožňuje efektivní krevní srážení i bez přítomnosti některých přirozených koagulačních faktorů, obejde místa v koagulačním procesu, kde koagulační faktory chybí.
Formou injekce do žíly se používá k léčbě hemofilie A a B s inhibitorem koagulačních faktorů VIII a IX, kde inhibitor vznikl imunitní reakcí organismu na podávané substituční přípravky a Glanzmannovy trombastenie – vzácné poruchy funkce krevních destiček. Kromě toho je NovoSeven indikován také jako substituční terapie při vrozeném nedostatku koagulačního faktoru VII.
Je stabilní při teplotách od 2 do 30 °C až 3 roky v ampulích o objemu 1 mg, 2 mg a 5 mg.

Octanate (Octapharma)
Vysoce čištěný koncentrát lidského koagulačního faktoru VIII stabilizovaný von Willebrandovým faktorem, antivirově ošetřený dvěma virově inaktivačními metodami Faktor VIII je vázán přirozeným stabilizátorem VWF v poměru vWF/FVIII přibližně 0,4 proto nejsou potřebné další stabilizátory. Octanate se užívá k léčbě krvácení u všech typů hemofilie A a eradikaci inhibitoru F VIII.
Je dodáván v baleních o obsahu 250, 500 a 1000 IU. Octanate byl poprvé registrován v Německu v srpnu 1998 a od té doby postupně v dalších 67 zemích.

Octanine F (Octapharma)
Vysoce čištěný koncentrát lidského koagulačního faktoru IX, antivirově ošetřený dvěma virově inaktivačními metodami. Je určený k léčbě a profylaxi krvácení u hemofilie B. Při výrobě nedochází k denaturačním procesům, fyziologická funkčnost molekuly faktoru IX je zachována. Octanine F neobsahuje myší ani křeččí proteinové příměsi, proto není jeho podání kontraindikováno alergií na ně
Přípravek je možné uchovávat po celou dobu použitelnosti při teplotě do 25 °C v baleních o objemu 250, 500 a 1000 IU.

Recombinate (Baxalta)
Rekombinantní koncentrát první generace se používá k léčbě nebo předcházení krvácení u hemofilie A. Neobsahuje von Willebrandův faktor, proto se nepoužívá při léčbě von Willebrandovy choroby. Obsahuje 1,5 mmol sodíku v jedné dávce, to je třeba vzít v úvahu při léčbě pacientů s dietou kontrolovaného příjmu sodíku. Během doby použitelnosti může být uchováván při teplotě 15 – 25 °C až po dobu šesti měsíců. Je dodáván ve třech silách 250, 500 nebo 1000 IU.

Willfact (LFB/Sobi)
Jediný téměř čistý koncentrát lidského von Willebrandova faktoru (1 000 IU v jedné lahvičce). Unikátní 3 krokový purifikační výrobní proces (zahrnující i nanofiltraci) zajišťuje plnou inaktivaci virů. Willfact je určený především k profylaktické léčbě pacientů s von Willebrandovou chorobou.
Přípravek je nutné uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem, při teplotě do 25 °C.
V ČR je Willfact registrovaný od roku 2011 a je dostupný na základě schválení mimořádné úhrady příslušnou zdravotní pojišťovnou. Do ČR je v současnosti dodáván v německých obalech s českým štítkem a českou příbalovou informací.

Wilate (Octapharma)
Je u nás registrovaný, ale zatím nemá stanovenou úhradu, takže dosud není k dispozici. Jde o první tzv. vysoce čištěný koncentrát von Willebrandova faktoru a koagulačního faktoru VIII (vWF/FVIII) s dvěma virově inaktivačními kroky zařazenými ve výrobním procesu. Výsledkem je dosažení poměru 1:1 von Willebrand kofaktoru k aktivitě FVIII, tedy poměru podobného, jaký je v normální lidské plazmě. Přípravek neobsahuje albumin.
Vyrábí se výlučně z velkých poolů lidské plazmy získávané v plazmatických dárcovských centrech schválených Americkým úřadem pro kontrolu potravin a léků FDA, ta ho vzhledem k vysokému virovému bezpečnostnímu profilu zařadila mezi léčiva s tzv. statutem “orphan drug.” Přípravek je registrován ve vice než 40 zemích světa, včetně většiny zemí EU, dále v USA, Kanadě, Austrálii, Brazílii a Rusku.