Zápis z konference ČSH ze dne 24.10.2015

3. 11. 2015

ČSH

Featured image

Konference se uskutečnila v kongresovém hotelu Jezerka, Seč na základě řádného svolání písemnými pozvánkami předsedy PhDr. Vladimíra Dolejše. Ke dni jednání má Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) 238 řádných členů a dle prezenční listiny, která tvoří přílohu tohoto protokolu, bylo přítomno zahájení jednání 33 řádných členů ČSH. Konferenci řídil Mgr. Petr Grim, člen Rady ČSH.

Jelikož ve stanovenou dobu tj. 12:30 nebyla přítomna nadpoloviční většina řádných členů a konference nebyla usnášení schopná, bylo dále postupováno dle ustanovení čl. V, bod 1, písm. a2) stanov ČSH a začátek jednání konference byl stanoven na 14:00. Zahájení jednání konference se zúčastnilo 33 řádných členů a následně po hlasování o schválení programu konference se dostavilo dalších 6 členů a dalšího hlasování se zúčastnilo celkem 39 členů, jak je uvedeno v prezenční listině.

1. Konference schválila předložený návrh programu jednání.

Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 1

2. Byla předložena zpráva o činnosti ČSH za uplynulé období písemnou formou, doplněná ústně Martinem Bohůnem, místopředsedou ČSH. V rozpravě k tomuto materiálu přednesl člen Z. Vojkůvka návrh na rozšíření počtu fyzioterapeutů proškolených pro rehabilitaci hemofilických pacientů a vytvoření podmínek pro tuto činnost. Člen P. Slunský vznesl dotaz, kde se uskuteční příští regionální workshop – je plánován v Praze. Člen M. Bereň informoval o záměru uspořádat hemofilický ples.

Konference schválila usnesení, že bere na vědomí zprávu o činnosti ČSH za uplynulé období

Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 2

3. Byl předložen návrh nových stanov ČSH z.s. včetně nového názvu ČSH z.s. písemnou formou. V rozpravě k předloženým stanovám byly tyto doplněny dle návrhu prim. MUDr. J. Blatného v čl. II bod 1 zdravotní oblast: Prosazuje vysokou úroveň léčebné, preventivní, rehabilitační a lázeňské péče a v čl. II bod 2 sociální oblast: Zajišťuje přísun informací a pomáhá řešit aktuální sociální problémy hemofiliků.

Člen J. Slunský vznesl dotaz, zda pokladník spolku musí být členem rady. Bylo odpovězeno, že toto nový občanský zákoník nestanoví.

Dále byl podán návrh M. Bereněm na zkrácení volebního období ze čtyř let na tři. V souladu s organizačním a jednacím řádem bylo hlasováno nejprve o návrhu předloženém Radou ČSH a tento byl schválen.

Pro: 28 Proti: 3 Zdržel se: 8

Vzhledem k tomu, že byla schválena délka volebního období ve znění předloženém Radou ČSH a žádné další pozměňovací návrhy nebyly předloženy, bylo hlasováno o předloženém návrhu stanov ČSH z.s. vč. nového názvu ČSH z.s.

Konference schválila nové stanovy ČSH z.s. vč. názvu ČSH z.s.

Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Byl předložen návrh nového organizačního a jednacího řádu ČSH z.s. písemnou formou. Vzhledem k tomu, že nikdo nepředložil žádný pozměňovací návrh schválila konference nový organizační a jednací řád ČSH z.s.

Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 2

5. Byl předložen návrh nového volebního řádu ČSH z.s. písemnou formou. Vzhledem k tomu, že nikdo nepředložil žádný pozměňovací návrh, schválila konference nový volební řád ČSH z.s.

Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 1

Konference byla ukončena ve 14:50 hod.

Příloha: Prezenční listina konference ČSH, konané dne 24.10.2015 v kongresovém hotelu Jezerka.

Petr Slunský v.r.
předseda revizní komise

Martin Bohůn v.r.
místopředseda

**Mgr. Petr Grim v.r.
**zapisovatel