Doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) k očkování proti SARS-CoV-2 viru

12. 4. 2021

ČSH

Featured imageDoporučení k vakcinaci proti SARS-CoV-2 (COVID-19) viru bylo publikováno počátkem letošního roku v časopisu Haemophilia a jeho stručný překlad je na našich webových stránkách pod tímto odkazem. Pod tímto doporučením je podepsána Světová federace hemofilie (WFH), Evropská asociace pro hemofilii a příbuzné choroby (EAHAD), Evropské hemofilické konsorcium (EHC) a Národní hemofilická nadace Spojených států (NHF). Toto doporučení, včetně jeho českého překladu, vše podstatné již obsahuje.

Na základě našich dotazů lze zdůraznit následující:

  • vakcinace proti SARS-CoV-2 viru se týká dospělých pacientů, u kterých při hladině FVIII/FIX pod 10 % je doporučeno před aplikací očkování do svalu profylakticky aplikovat koncentrát FVIII/FIX v dávce 20-30 IU/kg, ideálně přibližně 15-30 minut před očkováním;
  • koncentrát faktoru lze před očkováním podat profylakticky i při vyšších hladinách koagulačního faktoru pacienta než je uvedeno v doporučení výše, pokud u pacienta byly v minulosti krvácivé projevy závažnější, než je při dané hladině koagulačního faktoru běžné, je to vždy na individuálním posouzení lékařem hemofilického centra (pozor na možnou diskrepanci mezi hladinou FVIII stanovenou běžně používanou jednofázovou metodou a méně dostupnou chromogenní metodou u 5-10 % pacientů s lehkou hemofilií A);
  • pokud je pacient na profylaktické aplikaci FVIII/FIX, vakcinaci načasovat na den aplikace koncentrátu, v případě koncentrátů s prodlouženým poločasem (EHL) může dle individuální farmakokinetiky být postačující realizovat očkování i druhý den po aplikaci profylaktické dávky EHL preparátu;
  • u pacientů léčených emicizumabem (4 týdny a déle) před očkováním není třeba profylaktická aplikace koncentrátu, při očkování v kratší době od zahájení profylaktické aplikace emicizumabu je nutno vhodnost profylaktické aplikace koncentrátu individuálně posoudit lékařem hemofilického centra;
  • u pacientů s inhibitorem, kteří nejsou profylakticky léčeni emicizumabem, je před nitrosvalově aplikovaným očkováním nutné podat jednorázově dávku rFVIIa (NovoSeven) v dávce 90 μg/kg nebo aPCC (FEIBA) v dávce 75 U/kg přibližně 15-30 min. před očkování, u NovoSeven může být interval i kratší 5-10 min;
  • pro pacienty s von Willebrandovou chorobou platí obdobné doporučení, profylaktická aplikace koncentrátu při hladině FVIII pod 10 % a/nebo aktivity VWF:RCo pod 5 % (typ 3), u méně závažných forem lze zvážit jednorázovou aplikaci Octostimu intranasální sprej hodinu před očkováním, který je však t.č. v ČR dočasně nedostupný (vadná šarže na trhu dosud nebyla nahrazena), lze jej aplikovat pouze v intarvenózní infuzi;
  • u pacientů se vzácnými defekty ostatních koagulačních faktorů a trombocytopenií či trombocytopatií je nutno postupovat individuálně dle doporučení lékaře hemofilického centra;
  • očkování dle současných znalostí nezvyšuje riziko vzniku inhibitoru;
  • k očkování pacientů zvažujících do budoucna genovou terapii lze použít i vakcínu používající adenovirus, k přenosu genu pro FVIII/FIX u genové terapie se používá jiný typ viru;

Zpracoval: MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.
21.3. 2021